Obchodní podmínky

KONTAKT

 
Firemní údaje
 • Provozovatel
   
   
  •  Elektro expert s. r. o.  
 • Prodejce pro plátce DPH - platíte cenu bez DPH  - prenesena danova povinnost:
  • Obchodní firma
   GILDIR s.r.o.
   Topoľčianska 33 851 05 Bratislava - mestská časť Petržalka
    
  • IČO 35933801
  • DIČ 2022002906
  • IČ DPH SK2022002906
   podľa §4
 
Všeobecné obchodní podmínky  
 
 

1. Základní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky

1.1.1. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti prodeje zboží na nakupním portálu  

1.1.2. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy, uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícími prostřednictvím stránek  nakupního portálu  , a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran Kupní smlouvy.

 

1.2. Definice a výklad pojmů

1.2.1. E-shop – stránky  nakupního portálu  

1.2.2. Kupní smlouva – smlouva, uzavíraná prostřednictvím stránek  nakupního portálu   mezi Prodávajícím a Kupujícím; v případě, že je Kupující spotřebitelem, je Kupní smlouva smlouvou uzavřenou distančním způsobem ve smyslu § 1824 a násl. občanského zákoníku;

1.2.3. Kupující – fyzická nebo právnická osoba, uzavírající s Prodávajícím Kupní smlouvu prostřednictvím stránek E-shopu, bez ohledu na skutečnost, zda je podnikatelem či nikoliv;

1.2.4. Objednávka – návrh na uzavření Kupní smlouvy, zaslaný Kupujícím Prodávajícímu prostřednictvím rozhraní, umístěného na stránkách E-shopu;

 

2. Uzavírání Kupních smluv

2.1. Vystavení Produktů, odesílání Objednávek

2.1.1. Produkty vystavené prostřednictvím stránek E-shopu nejsou právně závaznou nabídkou ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, ale pouze výzvou Kupujícím k zaslání závazného návrhu na uzavření Kupní smlouvy ve formě Objednávky.

2.1.2. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost Produktů, tvořících obsah nabídek, ledaže je u popisu konkrétního Produktu uvedeno: „skladem“. Detaily o dostupnosti Produktů jsou uvedeny u jednotlivých nabídek.

2.1.3. Je-li u nabídky Produktu uvedena dostupnost „skladem / 1 prac. den“, je Prodávající povinen odeslat Produkt Kupujícímu nejpozději druhého pracovního dne po uzavření Kupní smlouvy. Odesláním se rozumí předání Produktu prvnímu dopravci k přepravě.

2.1.4. Předchozí článek se nevztahuje na případy, kdy byla sjednána forma platby kupní ceny převodem na účet Prodávajícího. V takovém případě je Prodávající povinen Produkt odeslat nejpozději následujícího pracovního dne po přijetí celé kupní ceny na svůj bankovní účet.

2.1.5. Po kliknutí na nabídku Produktu na stránkách E-shopu se zobrazí jeho popis, cena pro platce i neplatce DPH a případných dalších poplatků, mají-li být Kupujícím uhrazeny. Kupní cena Produktu je platná k okamžiku jeho zobrazení Kupujícímu, případně k okamžiku odeslání Objednávky. Kupní cena Produktu dle Objednávky zůstává platná i v případě, že se po odeslání Objednávky výše kupní ceny daného druhu Produktu změní.  Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.1.6. . Produkty ze skladu "R" / "NAH-R" pocházejí z výprodeje - z přebytků na skladech velkých retailových obchodů a eshopů, kteří nebyli schopni prodat všechny objednané produkty do stanoveného času ( re-marketing - opakovaný prodej ) . 

2.1.7. Po provedení výběru konkrétního Produktu má Kupující možnost přesunout Produkt do nákupního košíku, v rámci něhož je oprávněn vytvořit a odeslat Objednávku. V rámci Objednávky je Kupující povinen uvést alespoň následující informace:

 • jméno a příjmení, název, obchodní firmu a sídlo, místo podnikání nebo bydliště Kupujícího;
 • IČ a DIČ Kupujícího, pokud je Kupující podnikatelem ve smyslu § 420 občanského zákoníku, případně pokud je registrován jako plátce DPH;
 • kód Produktu, který jednoznačně určuje předmět Objednávky (číselné označení produktů podle druhu, uváděné v ceníku prodávajícího);
 • množství požadovaných kusů Produktů;
 • telefonní číslo a e-mailovou adresu Kupujícího;
 • vybraný způsob platby

          2.1.8. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

          2.1.9. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího

          2.1.10. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek.  Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

         2.1.11. Provozovatel nákupního portálu vykonává marketing, a  vyhrazuje si právo sprostředkovat objednávku (dropshipping) 

 

3. Odstoupení od smlouvy

3.1. Odstoupení od smlouvy kupujícím – spotřebitelem

3.1.1. Tento článek 3.1 se vztahuje výhradně na Kupující, kteří při uzavření Kupní smlouvy nejednají v rámci své podnikatelské činnosti ve smyslu § 419 občanského zákoníku. Kupující – spotřebitel má právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů

- od převzetí Produktů Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem), nebo;

- od převzetí poslední dodávky Produktů Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy Kupující objednal různé Produkty v rámci jedné Objednávky, avšak Prodávající mu je dodal zvlášť ve dvou nebo více dodávkách, nebo;

- od převzetí poslední položky nebo části Produktů Kupujícím nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravcem) v případě, kdy je Prodávajícím dodáváno po částech Zboží sestávající z několika položek nebo částí.

3.1.2. K dodržení lhůty pro odstoupení postačuje prokazatelně odeslat odstoupení Prodávajícímu před uplynutím příslušné 14 - ti denní lhůty. Doporučeným způsobem odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku je písemné odstoupení, odeslané buď běžnou poštou na adresu pro doručování uvedenou v čl. 1.2.2., nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu Prodávajícího uvedenou na internetových stránkách E-shopu. Dalšími možnými způsoby odstoupení od Kupní smlouvy jsou odstoupení provedené telefonicky na telefonický kontakt Prodávajícího uvedený na internetových stránkách E-shopu, nebo osobně na adrese sídla Prodávajícího. V odstoupení je Kupující povinen uvést své jméno a příjmení, číslo Objednávky a datum odeslání Objednávky (datum nákupu).

3.1.3. Vedle jiných důvodů stanovených platnými právními předpisy však není Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy

 • byly-li předmětem koupě Produkty upravené podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i Produkty, podléhající rychlé zkáze;
 • o dodávce novin, periodik a časopisů;
 • o dodávce počítačového programu, pokud Kupující před odstoupením porušil jejich původní obal;
 • o dodání digitálního obsahu (počítačového programu), pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán spředchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

3.1.4. V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit Produkty s veškerým příslušenstvím a s kompletními doklady (doklad o koupi, návod, záruční list)  na adresu sídla Prodávajícího, a to nejpozději do 14 dní od odstoupení, a to bez jakékoli další výzvy Prodávajícího. Produkty nelze vracet jejich zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou Prodávajícím vyzvedávány a Prodávající nenese odpovědnost za jejich ztrátu, zničení či poškození. Náklady na vrácení Produktů Prodávajícímu nese Kupující ze svého.

3.1.5. Kupující neodpovídá v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy dle čl. 3.1. za snížení hodnoty Produktů v důsledku nakládání stěmito Produkty způsobem, který je nutný k obeznámení se spovahou a vlastnostmi Produktů včetně jejich funkčnosti.Ovšem v případě, že před vrácením Produktů Prodávajícímu dojde k jejich poškození, opotřebení (jinému než nutnému k obeznámení se s Produkty) nebo částečnému spotřebování, odpovídá Kupující Prodávajícímu za škodu, tímto způsobenou, nejvýše však do výše ceny Produktů. Prodávající je v takovém případě oprávněn započíst svůj nárok na náhradu škody na nárok Kupujícího na vrácení ceny Produktů. Pokud by došlo k poškození originálního obalu zboží při odstoupení od smlouvy, pak tuto problematiku upravuje § 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a evropská směrnice v čl. 13 odst. 2 směrnice č. 2011/83/EU. Obal, který je zvláště uzpůsoben pro daný typ zboží (neplní tedy pouze funkci ochrannou, ale také právě informační a jinou), lze považovat za součást daného plnění. Zákazník je tak povinen počínat si tak, aby pokud možno nedocházelo ke škodě (prevenci obecně upravuje § 2900 výše uvedeného zákona). Pokud tedy bylo možno seznámit se zbožím i bez daného poškození, byl k tomu zákazník povinen. 

3.1.6. Odstoupí-li Kupující oprávněně, je Prodávající povinen nejpozději do 14 dní od doručení odstoupení vrátit Kupujícímu kupní cenu včetně již uhrazených nákladů na dopravu Produktů, jak jsou uvedeny v Kupní smlouvě. Prodávající je oprávněn na Kupujícím požadovat, aby mu prokázal, že mu již odeslal zpět Produkty dle čl. 3.1.4., a až do prokázání této skutečnosti Kupujícímu nevrátit kupní cenu, případně do přijetí Produktů. Prodávající vrací Kupujícímu kupní cenu bezhotovostním převodem na bankovní účet, z něhož Kupující provedl úhradu, anebo který mu Kupující sdělí v odstoupení, anebo složenkou zaslanou na adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce, pokud o to Kupující výslovně požádá.

3.1.7. V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy v rozporu s čl. 3.1.3. (neplatné odstoupení), popř. zašle-li Produkty neoprávněně zpět Prodávajícímu bez platného odstoupení od Kupní smlouvy, oznámí mu Prodávající, že platnost odstoupení neuznal, a zašle Produkty zpět na náklady Kupujícího.

 

3.2. Odstoupení od smlouvy Kupujícím – podnikatelem

3.2.1. Tento článek 3.2. se vztahuje výhradně na Kupující, kteří při uzavření Kupní smlouvy jednají v rámci své podnikatelské činnosti, v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní či jinou obdobnou činností.

3.2.2. Kupující – podnikatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy pro její podstatné porušení Prodávajícím, zejména bude-li Prodávající v prodlení s dodáním Produktů delším než 14 dnů. Případy dle čl. 2.3.3. se nepovažují za prodlení Prodávajícího.

3.2.3. Odstoupení musí být provedeno písemně prostřednictvím e-mailu, v odstoupení Kupující uvede své jméno a příjmení, identifikaci podnikatelského subjektu, číslo objednávky (uvedené vpotvrzení přijetí objednávky) a datum nákupu.

3.2.4. V případě platného odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu kupní cenu; ustanovení čl. 3.1.4. až 3.1.7. se použijí přiměřeně.

 

 

 

4. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího
 • dobírkou v hotovosti /kartou při předávaní zboží
 • PlatímPak - máte 30 dní na splacení, do výše 25 000 Kč

 

       2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

       3. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího do 15 dnu od zdanitelneho plneni.

       4. Objednávky na firmu která je plátcem DPH  zasíláme v režímu přenesené daňové povinnosti bez DPH, pouze na adresu uvedenou v registraci k DPH  (adresu provozovny, jednatele, majitele), prosíme o úhradu z firemního účtu

 

 

 

 

 

 

  

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem  15.11.2023

  Loading...